Processen verbeteren met Lean Six Sigma | IBIS UvA

Processen verbeteren met Lean Six Sigma

De twintigste eeuw kende een ongelooflijke ontwikkeling van professionele organisaties. Naast de impact van technologische vooruitgang hebben innovaties in managementstructuren en -methodologieën geresulteerd in de zeer productieve organisaties van vandaag. Toen de race om beter te presteren dan de concurrentie op het gebied van kwaliteit en efficiëntie in een stroomversnelling kwam, begonnen bedrijven elkaars best practices te kopiëren.

Consultants en managementgoeroes sprongen er snel in en begonnen namen te geven aan deze methodieken: Total Quality Management, Just-in-Time, Process Re-engineering, statistische procescontrole, kwaliteitscirkels, Lean manufacturing, continue verbetering, enzovoort. De tijd heeft ons geleerd welke methodologieën, principes en benaderingen echt waarde toevoegen. Hoewel de meeste benaderingen ooit als wondermiddel zijn gepresenteerd, heeft de tijd geleerd dat ze in feite complementair zijn. De totale evolutie van effectieve methoden voor procesverbetering zijn vandaag de dag bekend als de Lean Six Sigma methode.

Wat is Lean Six Sigma?

Managers en professionals met als doel de kwaliteit van producten of diensten te verbeteren, operationele kosten te verlagen of inkomsten te verhogen worden geconfronteerd met een ruime keuze aan managementinstrumenten. Lean Six Sigma is een veelomvattende methodologie die het beheer van bedrijfsprocessen in organisaties mogelijk maakt. Het biedt krachtige instrumenten en richtlijnen voor proceseigenaren om processen niet alleen te beheren, maar ook te optimaliseren.

Lean Six Sigma helpt daarmee om processen beter te begrijpen, duurzaam te verbeteren, en een optimale besluitvorming mogelijk te maken met betrekking tot mogelijkheden voor procesautomatisering, een optimaal ontwerp van business intelligence oplossingen en een effectieve inzet van Datascience en Artificial Intelligence.

Lean Six Sigma is daarmee een methodologie (d.w.z. een verzameling principes en krachtige (statistische) technieken om op data gebaseerde beslissingen te nemen) die traditioneel wordt ingezet in gestructureerde projectformats. Wil een methodologie effectief zijn, dan moeten er weinig compromissen worden gesloten over de inhoud. Om een ​​methodologie te kunnen accepteren en adopteren, kunnen geschikte implementatiestructuren worden ontworpen die passen bij de bestaande organisatorische manieren van werken, min of meer iteratief of collaboratief (zoals bijvoorbeeld Agile-Scrum).

Definitie van Lean Six Sigma voor processen verbeteren

Lean Six Sigma is een samenkomst van zowel Lean als Six Sigma.

Six Sigma kan het best worden gedefinieerd als “een georganiseerde en systematische methodologie voor strategische procesverbetering en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten die steunt op statistische methoden en de wetenschappelijke methode om het aantal door de klant gedefinieerde defecten dramatisch te verminderen” (Linderman et al., 2003).

Lean Management kan het beste worden gedefinieerd als “een managementfilosofie die zich richt op het identificeren en elimineren van verspilling in de gehele waardestroom, die zich niet alleen binnen de organisatie uitstrekt, maar ook over het gehele supply chain-netwerk” (Shah en Ward, 2007).

Samen kan Lean Six Sigma het beste worden gedefinieerd als “een gestructureerde, op data gebaseerde aanpak voor duurzame procesverbetering”.

Waarom Lean Six Sigma voor processen verbeteren?

Lean Six Sigma is niet revolutionair; het is gebouwd op principes en methoden voor op data gebaseerde procesverbetering die zich in de loop van de tijd hebben bewezen. Het heeft de meest effectieve benaderingen geïntegreerd in een volledig programma voor operationele verbetering.

Lean Six Sigma biedt een managementstructuur voor het organiseren van continue verbetering. Bovendien maakt het het oplossen van complexe organisatorische problemen mogelijk met behulp van geavanceerde data-analysetechnieken. Het biedt richtlijnen voor het verduidelijken van organisatorische problemen, het schrijft voor hoe op feiten gebaseerde analyse van de hoofdoorzaaken van problemen moet worden uitgevoerd, en het biedt een verzameling hulpmiddelen en principes om operationele problemen op te lossen.

Tenslotte biedt het een methodiek en handvatten om (proces)verbeterprojecten effectief uit te voeren. In een economie die steeds meer door dynamiek wordt bepaald, is het voortdurend verbeteren van routinetaken en het duurzaam oplossen van complexe operationele vraagstukken een cruciale motor voor concurrentievermogen.

De voordelen van Lean Six Sigma voor processen verbeteren

- Kostenvoordelen: superieure productiviteit en apparatuurgebruik, vermijden van onnodige kapitaaluitgaven, vermindering van het werkkapitaal.
- Voordelen die voortkomen uit een superieure klanttevredenheid: verminderde prijsgevoeligheid, groei van omzet of marktaandeel, grotere klantenbinding.
- Competentieopbouw op het gebied van productie of dienstverlening: diepgaande kennis van het functioneren van processen, beter begrip van waardebepalende factoren, grotere flexibiliteit bij proces- of productontwerp en -implementatie.
- Competentieopbouw in continue en bedrijfsbrede verbetering en innovatie: ontwikkeling van een organisatorisch vermogen om complexe organisatorische problemen te begrijpen en op te lossen, waardoor het lerend vermogen van de organisatie wordt verbetert.

Lean Six Sigma als professionele vaardigheid

De eenentwintigste eeuw heeft een ongelooflijke ontwikkeling gekend op het gebied van automatiseringstechnologieën en de digitalisering van bedrijfsmodellen. Als gevolg hiervan worden routinetaken steeds vaker uitgevoerd door automatisering. Professionele vaardigheden zoals kritisch denken en analyseren, probleem oplossend vermogen, persoonlijk leiderschap en het effectief kunnen werken met mensen worden steeds belangrijker.

Het vermogen om analytisch te denken, te leren en creatief te zijn zal naar verwachting de komende decennia tot de topvaardigheden behoren. Lean Six Sigma faciliteert de ontwikkeling van deze vaardigheden. Het biedt hulpmiddelen en technieken voor het analytisch ontwarren van complexe problemen, het vergemakkelijkt het leren door middel van methoden om oorzaken en gevolgen te onderzoeken, en het stimuleert creativiteit door richtlijnen te bieden voor divergentie- en convergentieprocessen in zowel het vinden van oorzaken alswel oplossingen.

Verder lezen?

Wil je graag meer informatie over processen verbeteren en Lean Six Sigma, bekijk onze tekstboeken, een van onze case studies over de implementatie van de Lean Six Sigma methode, of onze onderzoeksartikelen over de effectiviteit van Lean Six Sigma.

Referenties

Bessant, J. and Francis, D. (1999). Developing strategic continuous improvement capability. International Journal of Operations & Production Management, 19(11), 1106-1119.

Hammer, M. (2004). Deep change: How operational innovation can transform your company. Harvard Business Review, 82(4), 84–93.

Linderman, K., Schroeder, R.G., Zaheer, S. and Choo, A.S. (2003). Six Sigma: a goal theoretic perspective. Journal of Operations Management, 21(2), 193-203.

Shah, R. and Ward, P. T. (2007). Defining and developing measures of lean production. Journal of Operations Management, 25(4), 785-805.